Latinskolan i Malmö

Det är ovisst när Latinskolans första skolbyggnad uppfördes, men den omtalades i skrifterna första gången på 1440-talet.

Belägen strax sydost om S:t Petri kyrka i hörnet av Själbodgatan och Mäster Nilsgatan, var den en stor tegelbyggnad i två våningar med en källare.

Det fanns till byggnaden en liten skolgård omringad av ett plank. På andra sidan planket fanns S:t Petri kyrka med dess kyrkogård.

Byggnaden genomgick under åren flera större och mindre förändringar och slutade sin tjänst som allt annat än skolhus.

Projektet gick ut på att visa hur den gamla skolbyggnaden förändrades genom ombyggnader och tillbyggnader.

 

 
Latinskolan genom tiderna

Det var påven Innocentius VII som den 15 februari år 1406 i ett brev gav sin apostoliska tillåtelse till att inrätta en grundläggande trivialskola i den danska staden Malmö. Trivialskolans tre kunskapsgrenar var grammatik, dialektik och retorik. Språket var latin.

Det fanns inga tryckta skolböcker vid denna tid och att använda dyra pergament och papper var det inte tal om. Undervisningen bedrevs därför i muntlig form, där lärarna läste och eleverna lyssnade och lärde.

Undervisningen i Latinskolan utfördes i början troligen i huvudsak av präster från S:t Petri kyrka och eleverna skulle enligt påvens brev även medverka i kyrkans gudstjänst.


Latinskolan 1556 - 1706

Byggnadens längd var efter ombyggnaden 1556 nu 24,5 meter och bredden var 7,5 meter. Undre våningen i skolbyggnaden var belagd med kullersten och övre våningen hade lergolv och fönsterna var få och små. Till ombyggnaden användes bland annat mängder av byggnadsmaterial från det nyligen rivna Gråbrödersklostret som var beläget söder om slottet Malmöhus.

Den tidigare entrén med vindfång och förstuga beläget på västra gaveln blev till ett vanligt rum. Entrédörren till hela första våningen placerades efter 1556 på norra fasaden under den timrade svalgången. Entrédörren till andra våningen på norra fasaden mot flyttades österut och fick därmed till följd att den upptimrade svalgången förlängdes.

 

 

 

Latinskolan 1406 - 1556

Latinskolan i Malmö var ovanlig i den bemärkelsen att den inte låg i en kyrklig stiftsstad som t.ex. i Lund. Malmö var en köpmannastad. Läroanstalter fanns redan i katedralskolorna.

Skolbyggnaden byggs ut

Under de 400 åren som just denna första byggnad användes som läroanstalt undergick den ett par större förändringar. En omfattande reparation och ombyggnad skedde 1556 då byggnaden förlängdes vid gavelsidorna åt båda håll. Därmed blev byggnaden större och kunde husera tre skolsalar i stället för en på bottenvåningen och lärarrummen på andra våningen fick större utrymme.


Latinskolan 1706 - 1827
Epilog

Skolbyggnaden rustas upp efter krigen

Efter krigstiderna i slutet av 1600-talet var skolbyggnaden i så dåligt skick att man 1697 såg till att utföra de nödvändigaste reparationerna. Dessa räckte dock inte och man var tvungen att utföra en större och dyrbarare reparation redan år 1706. Denna reparation omfattade omläggning av hela taket och reparation av murar, fönsterkarmar och dörrar. Nu sattes också fler, om än otillräckliga, ugnar in i byggnaden.

Den gamla svalgången av trä på norra sidan revs och en ny inbyggd trappkonstruktion uppfördes.

Latinskolan vid nationsbytet 1658

Latinskolan berördes inte direkt av nationsbytet. Dansk skolordning från 1656 gällde och undervisningen bedrevs fortsatt på danska. Gradvis trädde försvenskningen in i Latinskolan och på 1680-talet byttes den danska rektorn ut och tillsättning av nya lärare kontrollerades noga.

 

Latinskolan flyttar till andra lokaler

1826 dömdes den gamla skolbyggnaden ut som föråldrad och olämplig och Latinskolans verksamhet flyttade 1827 till större lokaler vid Västergatan-Frans Suellsgatan. Skolverksamheten bedrevs här fram till 1879 då Latinskolan flyttade vidare till de nuvarande lokalerna vid Amiralsgatan-Drottninggatan.

Tegelbyggnadens sista tjänst

Vad hände då efter 1827 med den gamla anrika skolbyggnaden i tegel vid S:t Petri kyrka, som i 400 år använts som Latinskola? Skolgården försvann och själva byggnaden fick stå till tjänst som ett sk. spruthus och blev använt som ett extra förvaringsutrymme för redskap till stadens brandväsen.

Tegelbyggnaden revs slutligen 1871 efter att ha stått i väder och vind i S:t Petrikyrkans skugga i lite mer än 450 år. Idag finns det inga rester kvar på platsen som minner om dagarna när utbildningen kom till stan.

CAD-ritning & Research: Rolf Albertsson / 3D-modell: Boghos Balyan / Research & Text: Percy Hultberg