Heligandsklostret i Malmö

Vid utgrävningar på Stortorget i Malmö 2005 påträffades rester av det gamla Heligandsklostret som revs på 1530-talet för att göra plats för Stortorget.

Klosterbyggnaderna, kyrkan, omgivande kyrkogård och trädgård upptog en fjärdedel av ytan för nuvarande Stortorget.

Resterade plats upptogs av diverse byggnader, bl.a. en förmodad borgmästarebostad i söder och den stora Rostockergården i öster.

Ett stort kloakdike gick tvärs över hela platsen precis utanför klostrets domäner.

 

 

 

Heligandsklostrets klosterlängor med kyrkan i bakgrunden
Det medeltida Heligandsklostret

Heligandsklostrets mäktiga kyrkobyggnad

Klostrets lokaler användes 1524 som mötesplats för den svenske kungen Gustav Wasa och den danske kungen Fredrik I, vid ett fredsförhandlingsmöte.

1528 utverkade borgmästare Jörgen Kock ett kungligt tillstånd att få använda Helgeandsklostret som rådhus.


Heligandsklostret - mot nordöst
 

På platsen för Helgeandsklostret låg sedan slutet av 1300-talet ett Heligandshus, som var en vårdinrättning för fattiga, behövande, gamla och sjuka. Hundra år senare, på 1470-talet, gjordes så inrättningen om till ett Heligandskloster med en stor nybyggd kyrka och klosterlängor på kyrkans norra sida.

Verksamheten ökade i klostret och blev så pass omfattande att Malmö-klostret 1479 genom ett kungligt förordnande underställdes Heligandsklostret i Köpenhamn. Men reformationen tog fart och snart skulle Heligandsklostrets dagar vara räknade.


Heligandsklostret - mot sydöst

Kort därefter, 1536, började den tvååriga nedrivningen av klostrets stora kyrkobyggnad och 1546 var klosterlängorna även dom borta. Samma år stod stadens nybyggda rådhus klart på dess nuvarande plats vid Stortorgets östra sida.

Grundstenar och murstenar som fanns kvar under marken efter den stora raseringen av byggnaderna på Stortorget användes vid de stora befästningsarbetena 1588-89.

Skiss: Sven Rosborn / CAD-ritning, 3D-modell, Research och Text: Percy Hultberg